SIHITE, J.; SEPTIAN PANJAITAN. “ANDUNG” AS TOBANESE ORAL TRADITION; MELODIC FORM AND CONTOURS: “ANDUNG” AS TOBANESE ORAL TRADITION; Melodic Form and Contours. LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, v. 19, n. 2, p. 70-80, 28 Sep. 2022.