Sihite, Jubilezer, and Septian Panjaitan. 2022. “ “ANDUNG” AS TOBANESE ORAL TRADITION; MELODIC FORM AND CONTOURS: ‘ANDUNG’ AS TOBANESE ORAL TRADITION; Melodic Form and Contours”. LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya 19 (2), 70-80. https://doi.org/10.30957/lingua.v19i2.716.