Sihite, J. and Septian Panjaitan (2022) “ “ANDUNG” AS TOBANESE ORAL TRADITION; MELODIC FORM AND CONTOURS: ‘ANDUNG’ AS TOBANESE ORAL TRADITION; Melodic Form and Contours”, LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 19(2), pp. 70-80. doi: 10.30957/lingua.v19i2.716.