Sihite, J., and Septian Panjaitan. “ “ANDUNG” AS TOBANESE ORAL TRADITION; MELODIC FORM AND CONTOURS: ‘ANDUNG’ AS TOBANESE ORAL TRADITION; Melodic Form and Contours”. LINGUA : Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya, Vol. 19, no. 2, Sept. 2022, pp. 70-80, doi:10.30957/lingua.v19i2.716.